Cơ sở 1 – Ngọc Phương Nam

Tầng 1 – Sân Vườn

Tầng 2 – Hội trường

Tầng 3

Tầng 4