Cơ sở 2 – Ngọc Phương Nam

Tầng 1

Tầng 2 – Hội trường

Tầng 3

Tầng 4 – Hệ thống phòng VIP